Uklanjanje PCB iz okruzenja

Uklanjanje PCB iz okruzenja

Vršimo zamenu PCB opreme kroz aktivnosti demontaže I transporta opreme (transformatora I kondenzatora) na privremeno skladištenje. Kontaminacija zemljišta ili površina PCB uljem na lokaciji koju posedujete ili čiji ste korisnik može uzrokovati značajne posledice po zdravlje ljudi. Mi vam pruzamo usluge detaljnog ispitivanja lokacija na kojima se nalazila PCB oprema u radu, sa ciljem utvrdjivanja vrste, obima I intenziteta kontaminacije radi dalje sanacije i remedijacije zagadjenih povrsina . Sanacija se vrsi tako sto se uklanjaju slojevi zemlje I betona kontaminiranih PCB uljem I skidaju kontaminirani slojevi zidova trafo stanica, a otpad se pakuje I transportuje na privremeno skladistenje i dalje trajno zbrinjavanje.