Naša misija

Eco-Sist d.o.o. čini jednu od karika u lancu procesa reciklaže i uništavanja industrijskog i opasnog otpada, imajući u vidu da, pored svojih dobrih namena PCB jedinjenja karakteriše i izuzetna toksičnost što ga svrstava u grupu izuzetno opasnih i štetnih materija. PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema i predstavlja naglašeni rizik zagađenja životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Neadekvatno i rizično postupanje, kao i upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životne sredine. Prema Bazelskoj konvenicji polihlorovani bifenili (Y10, Y45) pripadaju kategoriji opasnih otpadnih materija i podležu posebnom postupku karakaterizacije i propisanim načinom upravljanja njihovim tokovima od nastanka, transporta, prerade, do konačnog uništenja.

Eco Sist d.o.o. je firma koja se bavi zaštitom i očuvanjem biodiverziteta, pre svega kroz usluge izrade studija i ispitivanja uticaja elektroenergetskih objekata na biljni i životinjski svet, odnosno njihov uticaj na smrtnost ptica selica usled strujnog udara, imajući u vidu da od početka procesa globalne elektrifikacije, elektripčni stubovi, žice i objekti za transformaciju napona su nezamenjivi strukturni element staništa ptica. Ogroman broj vrsta ih koristi za zadržavanje, osmatranje okoline u svrhu lova, gnežđenje i odmor. U nekim slučajevima, u obešumljenim ravničarskim staništima, to su jedini istaknuti elementi na koje ptice sleću. Ukoliko one svojim telom dodirnu elemente različitih naponskih nivoa, dolazi do neizbežne elektrokucije, odnosno uginjavanja ili teškog ranjavanja.

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice da zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva

Odlaganje opasnog otpada

Opasan otpad je otpad koji ima bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), kao i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan opasan otpad. Upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja.

Usluge koje pružamo

Uklanjanje PCB iz okruzenja.

Vrsimo zamenu PCB opreme kroz aktivnosti demontaze i transporta opreme (transformatora i kondenzatora) na privremeno skladistenje...

Opširnije

Ugradnja monitoring sistema.

Monitoring sluzi kao sredstvo za identifikaciju I pracenje uticaja na zivotnu sredinu I zdravlje ljudi...
.

Opširnije

Izrade studija I ispitivanja uticaja elektroenergetskih objekata na biljni I zivotinjski svet

Izgradnja objekata za prenos električne energije može uticati na jedno ili više područja obuhvaćenih mrežom zašticenih područja...

Opširnije

Odlaganje opasnog otpada

Opasan otpad je otpad koji ima bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance

Opširnije

Sertifikati

Eco Sist doo poseduje veliki broj sertifikata i dozvola izdatih od nadležnih institucija Republike Srbije